BẢNG GIÁ


1GB RAM

150.000 đ/tháng
chỉ từ 200đ / giờ
UI_3_-20-512 CPU :  1
UI_3_-20-512 RAM GB :  1
UI_3_-20-512 SSD GB :  10
UI_3_-20-512 Bandwidth :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Port : 1GBPS
UI_3_-20-512 IP riêng : 1
UI_3_-20-512 Panel Quản trị web : có

1GB RAM

200.000 đ/tháng
chỉ từ 300đ / giờ
UI_3_-20-512 CPU :  1
UI_3_-20-512 RAM GB :  1
UI_3_-20-512 SSD GB :  20
UI_3_-20-512 Bandwidth :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Port : 1GBPS
UI_3_-20-512 IP riêng : 1
UI_3_-20-512 Panel Quản trị web : có

2GB RAM

400.000 đ/tháng
chỉ từ 600đ / giờ
UI_3_-20-512 CPU :  2
UI_3_-20-512 RAM GB :  2
UI_3_-20-512 SSD GB :  30
UI_3_-20-512 Bandwidth :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Port : 1GBPS
UI_3_-20-512 IP riêng : 1
UI_3_-20-512 Panel Quản trị web : có

4GB RAM

800.000 đ/tháng
chỉ từ 1.200đ / giờ
UI_3_-20-512 CPU :  3
UI_3_-20-512 RAM GB :  4
UI_3_-20-512 SSD GB :  40
UI_3_-20-512 Bandwidth :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Port : 1GBPS
UI_3_-20-512 IP riêng : 1
UI_3_-20-512 Panel Quản trị web : có

6GB RAM

1.200.000 đ/tháng
chỉ từ 1.800đ / giờ
UI_3_-20-512 CPU :  3
UI_3_-20-512 RAM GB :  6
UI_3_-20-512 SSD GB :  50
UI_3_-20-512 Bandwidth :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Port : 1GBPS
UI_3_-20-512 IP riêng : 1
UI_3_-20-512 Panel Quản trị web : có

8GB RAM

1.600.000 đ/tháng
chỉ từ 2.400đ / giờ
UI_3_-20-512 CPU :  4
UI_3_-20-512 RAM GB :  8
UI_3_-20-512 SSD GB :  60
UI_3_-20-512 Bandwidth :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Port : 1GBPS
UI_3_-20-512 IP riêng : 1
UI_3_-20-512 Panel Quản trị web : có

12GB RAM

2.400.000đ/tháng
chỉ từ 3.600đ / giờ
UI_3_-20-512 CPU :  4
UI_3_-20-512 RAM GB :  8
UI_3_-20-512 SSD GB :  80
UI_3_-20-512 Bandwidth :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Port : 1GBPS
UI_3_-20-512 IP riêng : 1
UI_3_-20-512 Panel Quản trị web : có

16GB RAM

3.200.000 đ/tháng
chỉ từ 4.800đ / giờ
UI_3_-20-512 CPU :  6
UI_3_-20-512 RAM GB :  16
UI_3_-20-512 SSD GB :  100
UI_3_-20-512 Bandwidth :  Không giới hạn
UI_3_-20-512 Port : 1GBPS
UI_3_-20-512 IP riêng : 1
UI_3_-20-512 Panel Quản trị web : có